นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

 

วัน เดือน ปีเกิด 16 กรกฎาคม 2514
 คู่สมรส   นางจิณณารัชช์  สัมพันธรัตน์
 ประวัติการศึกษา – มัธยมศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
– ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ประวัติการฝึกอบรม – นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2
– นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 54
– ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10
– การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25
– พัฒนาผู้นำ (MOILP1) สำหรับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
– ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด
  ประวัติการทำงาน – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
– หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
– เลขานุการอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
– ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
– รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
– ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
– รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น – ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  เครื่องราชอิสรยาภรณ์ – มหาวชิรมงกุฏ
– ประถมาภรณ์ช้างเผือก
– เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 2
– เหรียญราชการชายแดน
– เหรียญจักรพรรดิมาลา
– เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1

 

(Visited 15 times, 1 visits today)