นายสมคิด จันทมฤก
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

 

 การศึกษา – รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน – นายอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
– ผู้อำนวยการส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
– ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน กรมการปกครอง
– ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
– ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
– ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
– ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
– รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
– อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 15 times, 1 visits today)