นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 – พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน / เดือน / ปี เกิด – 28 สิงหาคม 2506
การศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.พิริยาลัย จ.แพร่
– รัฐศาสตร์บัณฑิต (34) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการอบรม – รร.ปลัดอำเภอ รุ่น 91
– หลักสูตรนายอำเภอ รุ่น 46
– หลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่น 51
 ประวัติการรับราชการ – พ.ศ. 2547 ( 1 พ.ย. ) นอภ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2547 ( 22 พ.ย.) นอภ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2550 (8 ม.ค.) นอภ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2551 (24 พ.ย.) นอภ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2554 (30 ก.ย.) นอภ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2554 (13 ธ.ค.) นอภ.ท่าฟาก จ.อุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2555 (8 พ.ค.) นอภ.สตึก จ.บุรีรัมย์
– พ.ศ. 2556 (11มี.ค.) นอภ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2557 (13 ม.ค.)นอภ.สูงเม่น จ.แพร่
– พ.ศ. 2557 (1 ต.ค.)รักษาการปลัดจังหวัด จ.แพร่
– พ.ศ. 2557 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
– พ.ศ. 2560 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 3 times, 1 visits today)