ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน

นางสาวฉัตรประอร นิยม
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

089 922 7432

นายจีระศักดิ์ สีหามาตย์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

065 503 0222

นายสรสาสน์ สีเพ็ง
ผู้ตรวจราชการกรม

061 423 4951

นายวสันต์ ชิงชนะ
ผู้ตรวจราชการกรม

065 729 4217

นางสงวน มะเสนา
ผู้ตรวจราชการกรม

081 130 7718

นายอาทร พิมชะนก
ผู้ตรวจราชการกรม

065 729 5047

นายกิจจา ทองแดง
ผู้ตรวจราชการกรม

081 131 8945

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร
ผู้ตรวจราชการกรม

081 130 7717

นายกิติพล เวชกุล
ผู้ตรวจราชการกรม

065 503 5544

นายคมกริช ชินชนะ
ผู้ตรวจราชการกรม

065 729 4058

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล
ผู้ตรวจราชการกรม

064 930 6320

นางวรรณา ลิ่มพานิชย์
ผู้ตรวจราชการกรม

081 171 0573

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน

081 171 0548

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง
ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

065 506 7117

นางสาวนิภา ทองก้อน
ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

061 420 2957

นายวรงค์ แสงเมือง
ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

065 717 8989

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล
ผอ.สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

064 930 6320

นายสุธีธ์ มั่งมี
ผอ.ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

065 945 6680

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

065 945 6709

นางสาวกาญจนา ทองเกษม
ผอ.กองแผน

081 171 0562

 

นางสุมาลี ศิริจินดา
ผอ.กองคลัง

081 938 5153

นายมรกต วิเลิศปรีชาตระกูล
ผอ.กองนิติการ

0 2141 6025

นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์
เลขานุการกรม

081 171 0572

นางสาวเตือนใจ บุญทิม
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

081 171 0553

นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

081 171 0563

(Visited 88 times, 1 visits today)