ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวฉัตรประอร นิยม
ผู้ตรวจราชการกรม

089 922 7432

นายจีระศักดิ์ สีหามาตย์
ผู้ตรวจราชการกรม

065 503 0222

นายสรสาสน์ สีเพ็ง
ผู้ตรวจราชการกรม

061 423 4951

นายอาทร พิมชะนก
ผู้ตรวจราชการกรม

065 729 5047

นายกิติพล เวชกุล
ผู้ตรวจราชการกรม

065 503 5544

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้ตรวจราชการกรม

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน

081 171 0548

นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์
ผอ.ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

065 945 6680

นพรัตน์ ธำรงทรัพย์
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

065 945 6709

ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

นางสาวนิภา ทองก้อน
ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

061 420 2957

นายวรงค์ แสงเมือง
ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

065 717 8989

ผอ.สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายศุภชัย สุพรรณทอง
ผอ.กองแผน

081 171 0562

 

นางสุมาลี ศิริจินดา
ผอ.กองคลัง

081 938 5153

นายสุธีธ์ มั่งมี
เลขานุการกรม

081 171 0572

นางสาวเตือนใจ บุญทิม
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

081 171 0553

นายมรกต วิเลิศปรีชาตระกูล
ผอ.กองนิติการ

0 2141 6025

เปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

081 171 0563

นางวรรณา ลิ่มพานิชย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

081 171 0573

(Visited 88 times, 1 visits today)