ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

06 1423 4951

นายกิจจา ทองแดง
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

08 1131 8945

นางสงวน มะเสนา
ผู้ตรวจราชการกรม

08 1130 7718

นายวสันต์ ชิงชนะ
ผู้ตรวจราชการกรม

06 5729 4217

นายอาทร พิมชะนก
ผู้ตรวจราชการกรม

06 5729 5047

นายกิติพล เวชกุล
ผู้ตรวจราชการกรม

06 5503 5544

นายคมกริช ชินชนะ
ผู้ตรวจราชการกรม

06 5729 4058

นายสุรพล แก้วอินธิ
ผู้ตรวจราชการกรม

08 1171 0561

นายสมาน พั่วโพธิ์
ผู้ตรวจราชการกรม

08 1130 7717

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล
ผู้ตรวจราชการกรม

06 4930 6320

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์
ผู้ตรวจราชการกรม

08 9922 7432

นายสุธีธ์ มั่งมี
ผู้ตรวจราชการกรม

06 5945 6680

นางสาวมนทิรา เข็มทอง
ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน

081 171 0548

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง
ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

065 506 7117

นางสาวนิภา ทองก้อน
ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

061 420 2957

ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

065 717 8989

นายสุรพล แก้วอินธิ
ผอ.สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

064 930 6320

ผอ.ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

065 945 6680

นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

065 945 6709

นางสาวกาญจนา ทองเกษม
ผอ.กองแผน

081 171 0562

 

นางสุมาลี ศิริจินดา
ผอ.กองคลัง

081 938 5153

นายมรกต วิเลิศปรีชาตระกูล
ผอ.กองนิติการ

0 2141 6025

เลขานุการกรม

นางสาวเตือนใจ บุญทิม
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

081 171 0553

นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

081 171 0563

(Visited 88 times, 1 visits today)