ผู้บริหารกรม

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

 

นางสาวศศิธร อินทกุล
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม
ผู้ตรวจราชการกรม

นายชัยวัฒน์ แสงศรี
ผู้ตรวจราชการกรม

นางทรงลักษณ์ วรภัย
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวฉัตรประอร นิยม
ผู้ตรวจราชการกรม

นายจีระศักดิ์ สีหามาตย์
ผู้ตรวจราชการกรม

นายสรสาสน์ สีเพ็ง
ผู้ตรวจราชการกรม

นายอาทร พิมชะนก
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ
ผู้ตรวจราชการกรม

นายวรงค์ แสงเมือง
ผู้ตรวจราชการกรม

นายกิติพล เวชกุล
ผู้ตรวจราชการกรม

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน

ผอ.ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นพรัตน์ ธำรงทรัพย์
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายทรงพล วิชัยขัทคะ
ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

นางสาวนิภา ทองก้อน
ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล
ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

นายดำรงค์ มากระจัน
ผอ.กองแผน

นางชยาณี มัจฉาเดช
ผอ.กองคลัง

เลขานุการกรม

นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายมรกต วิเลิศปรีชาตระกูล
ผอ.กองนิติการ

เปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

นายสมปอง อาจณรงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

นางวรรณา ลิ่มพานิชย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
(Visited 88 times, 1 visits today)