ผู้บริหารกรม

นางปราณี รัตนประยูร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวศศิธร อินทกุล
ผู้ตรวจราชการกรม

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล
ผู้ตรวจราชการกรม

นายไพบูลย์ บูรณสันติ
ผู้ตรวจราชการกรม

น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม
ผู้ตรวจราชการกรม

นายชัยวัฒน์ แสงศรี
ผู้ตรวจราชการกรม

นางบุญยิ่ง เทศน้อย
ผู้ตรวจราชการกรม

นางบุญทิวา วรรณประเวศ
ผู้ตรวจราชการกรม

นางทรงลักษณ์ วรภัย
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ
ผู้ตรวจราชการกรม

นายสรสาสน์ สีเพ็ง
ผู้ตรวจราชการกรม

นายร่องกี้ พลเยี่ยม
ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน

นายชัยยา ขำสะอาด
ผอ.ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นายภูษิต ลัทธิธนธรรม
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายทรงพล วิชัยขัทคะ
ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร
ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล
ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

นายดำรงค์ มากระจัน
ผอ.กองแผน

นางชยาณี มัจฉาเดช
ผอ.กองคลัง

เลขานุการกรม

นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายมรกต วิเลิศปรีชาตระกูล
ผอ.กองนิติการ

นางสาวกนกวรรณ สัมมาขันธ์
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

นายสมปอง อาจณรงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

นางวรรณา ลิ่มพานิชย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
(Visited 88 times, 1 visits today)