นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

การศึกษา – ปริญญาตรี การบริหารการศึกษา (วิทยาศาสตร์) มศว.บางเขน
– ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรม – การอบรม หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 15
– การอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 57
– การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม (สปน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ประวัติการรับราชการ – 23 ส.ค. 26 นักพัฒนาชุมชน 3 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
– 1 ต.ค. 28 นักพัฒนาชุมชน 4 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
– 1 ธ.ค. 32 นักพัฒนาชุมชน 5 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
– 18 พ.ย. 34 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 5 ศพช.เขต 4 จังหวัดอุดรธานี
– 26 ก.ย. 38 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
– 8 เม.ย. 41 พัฒนาการอำเภอ  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
– 30 มี.ค. 48 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
– 5 ม.ค. 53 พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ (อำนวยการระดับต้น)
– 2 พ.ค. 54 พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ (อำนวยการระดับสูง)
– 13 พ.ย. 56 พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา (อำนวยการระดับสูง)
– 9 พ.ย. 58 ผู้ตรวจราชการกรม
– 8 ต.ค. 61 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
– 3 ม.ค. 63 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รางวัลดีเด่น – พ.ศ. 2546 พัฒนาการอำเภอดีเด่น
 เครื่องราช อิสริยาภรณ์ – ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
– ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)