นายสุรศักดิ์ อักษรกุล
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

การศึกษา

– ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพืชศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

– ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการรับราชการ

– วันที่ 6 สิหาคม 2533 ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 ที่ทำการพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

– วันที่ 2 ตุลาคม 2537 ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

– วันที่ 30 กรกฎาคม 2541 ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

– วันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 6 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

– วันที่ 16 มกราคม 2547 ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน 6ว สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

– วันที่ 16 มกราคม 2547 ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

– วันที่ 26 ตุลาคม 2548 ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน 7ว สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

– วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักพัฒนาทุนและองค์กร

การเงินชุมชน

– วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชัยบาดาล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

– วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

– วันที่ 30 มีนาคม 2561 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน (อำนวยการต้น) กรมการพัฒนาชุมชน

– วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

(อำนวยการสูง) กรมการพัฒนาชุมชน

ประวัติฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

– หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 27  พ.ศ.2551

-.หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) 1 รุ่นที่ 91 พ.ศ. 2563

– การศึกษาดูงานการบริหารธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบของผลิตภัณฑ์  ณ ประเทศจีน

– หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 91 พ.ศ. 2563

รางวัลภาคภูมิใจ

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครุฑทองคำ พ.ศ.2542

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)  5 ธันวาคม 2555

– ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)  5 ธันวาคม 2548

(Visited 1 times, 1 visits today)