นายนิวัติ น้อยผาง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

วุฒิการศึกษา

– ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

– หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 97 สถาบันวิทยาลัยการปกครอง

– หลักสูตรนายนอำเภอ รุ่นที่ 48 สถาบันวิทยาลัยการปกครอง

– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 54 สถาบันวิทยาลัยมหาดไทย

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)