นายวรงค์ แสงเมือง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

วัน เดือน ปีเกิด  21 มิถุนายน 2511
การศึกษา  – ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2534)
 – ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบันฑิต  สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด (พ.ศ. 2546)
การฝึกอบรม  – หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนระหว่างประจำการ รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2537)
 – การเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2541)
 – นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 26 (พ.ศ. 2551)
 – นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 (พ.ศ. 2563)
 ประวัติการรับราชการ  – พ.ศ. 2533 เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 2 โรงพยาบาลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 – พ.ศ. 2536 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 – พ.ศ. 2537 นักพัฒนาชุมชน 3 อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 – พ.ศ. 2544 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6 ฝ่ายแผนงานและโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 – พ.ศ. 2547 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
 – พ.ศ. 2548 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 – พ.ศ. 2552 หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน
 – พ.ศ. 2553 หัวหน้าฝ่ายผลิตและเผยแพร่ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
 – พ.ศ. 2554 หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน
 – พ.ศ. 2555 พัฒนาการอำเภอแม่สอด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 – พ.ศ. 2556 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน
 – พ.ศ. 2561  เลขานุการกรม (อำนวยการต้น) กรมการพัฒนาชุมชน
 – พ.ศ. 2562 พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อำนวยการสูง)
 – พ.ศ. 2563 พัฒนาการจังหวัดสระบุรี (อำนวยการสูง)
 – พ.ศ. 2563 ผู้ตรวจราชการ (อำนวยการสูง) กรมการพัฒนาชุมชน
 – พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน (อำนวยการสูง)
 เครื่องราช อิสริยาภรณ์  – ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
 – เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 รางวัลที่ได้รับ  – ข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2547 ประเภทวิชาการ
 – รางวัลเพชรพัสดุ ประจำปี 2560 สมาคมนักพัสดุแห่งประเทศไทย
 – ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครุฑทองคำ)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)