นายวิฑูรย์ นวลนุกูล
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

การศึกษา  – ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2528)
 – ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2538)
 – ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2544)
การฝึกอบรม  – นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 65 กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2558)
 – นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 7 สำนักงาน กปร. (พ.ศ. 2561)
 – นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10
 ประวัติการรับราชการ  – 1 กรกฎาคม 2530 บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 – 1 ธันวาคม 2532 ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 – 16 พฤศจิกายน 2535 ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 – 27 พฤศจิกายน 2536 ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 6 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 – 15 มีนาคม 2542 ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ 7 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 – 22 ตุลาคม 2542 ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ 7 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 – 31 กรกฎาคม 2546 ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน 7 ว สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 – 20 พฤศจิกายน 2550 ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 ว กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
 – 11 ธันวาคม 2551 ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาระบบกองทุน
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 – 28 กุมภาพันธ์ 2554 ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
 – 25 มีนาคม 2556 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน (อำนวยการ ระดับต้น)
 – 30 มกราคม 2560 ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดชลบุรี (อำนวยการ ระดับสูง)
 – 24 ตุลาคม 2560 ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (อำนวยการ ระดับสูง)
 – 2 พฤศจิกายน 2563 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (บริหาร ระดับต้น)
 เครื่องราช อิสริยาภรณ์  – ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)