นายชูชีพ พงษ์ไชย
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

วัน เดือน ปีเกิด

9 เมษายน 2514

การศึกษา

– ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2536

– ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2542

ประวัติการรับราชการ

– ปลัดอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2540

– เจ้าพนักงานปกครอง 3 – 6 ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่, ลำปาง, ลำพูน (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด) ปี พ.ศ. 2542 – 2546

– ปลัดอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2546 -2547

– ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2547

– เจ้าพนักงานปกครอง 6 ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน) ปี พ.ศ. 2547 – 2548

– เจ้าพนักงานปกครอง 7 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน) ปี พ.ศ. 2548 – 2550

– หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2550 – 2553

– หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2553 – 2554

– หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2554 – 2555

– ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2555 – 2560 (ระดับอำนวยการต้น ปี พ.ศ. 2559 – 2560)

– หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2560 – 2563

– รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2563 – 2566

ประวัติฝึกอบรม

– โรงเรียนปลัดอำเภอ รุ่นที่ 135 ปี พ.ศ. 2542

-.โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 9/46 ปี พ.ศ. 2546

– หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บมท.) รุ่นที่ 21 ปี พ.ศ. 2552

– หลักสูตรนักปกครองระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย (นปส.) รุ่นที่ 65 ปี พ.ศ. 2558

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

(Visited 1 times, 1 visits today)