สัมภาษณ์พิเศษ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน การขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ

สัมภาษณ์พิเศษ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (ท่านสมคิด จันทมฤก) ในประเด็น “การดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 1 times, 1 visits today)