วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2565

ด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “Great food from good soil for better life awareness week” หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข #วันดินโลก #worldsoilday #อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน #soilswherefoodbegins #influencerพช

by CDD Ranong

(Visited 1 times, 1 visits today)