แนวทางการนำแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ไปใช้ในการปรับพื้นที่และจัดวางให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามภูมิสังคม

(Visited 1 times, 1 visits today)