อธิบดี พช. ร่วมเปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบและการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ

วันนี้ (21 ม.ค. 66) เวลา 13:30 น. ที่อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบและการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ โดยมี พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เจ้าคณะภาคในสังกัดหนกลาง เจ้าคณะจังหวัด ทุกจังหวัด พระเถระ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธีกว่า 1,000 คน

โอกาสนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำผู้ร่วมพิธีทำวัตรสวดมนต์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เสร็จแล้ว เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด จำนวน 77 หมู่บ้าน ระดับภาค จำนวน 18 หมู่บ้าน และระดับหน จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบดังกล่าว

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้รับคัดเลือกเป็น “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปีพุทธศักราช 2565” ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้โปรดเมตตาประทานโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว นับเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่ง และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ซึ่งการที่คณะสงฆ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยที่ผ่านมานั้น มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานอำนวยการโครงการ และดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 จนถึงปัจจุบัน

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบและการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศในวันนี้ เป็นงานที่ชาวมหาดไทยและภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วม ทั้งการร่วมงาน ร่วมรับรางวัล ร่วมสนับสนุน และมาร่วมจำหน่าย ร่วมเยี่ยมชม เลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาธรรมของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ที่ได้มาให้กำลังใจและเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ นับเป็นความโชคดีของคณะสงฆ์ และพุทธบริษัททุกคน ซึ่งพระศาสนาจะทำให้สังคมมีความสุข ประเทศชาติมีความมั่นคง และทำให้พี่น้องประชาชนรักษาศีล 5 และมีกำลังใจในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ ขอนิมนต์คณะสงฆ์ทุกรูปได้ให้ความเชื่อมั่นและร่วมมือกับทางราชการและภาคีเครือข่าย เสริมสร้างพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับพี่น้องประชาชน เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพวกเราในเบื้องต้น คือ เรื่องศีล 5 เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีชีวิตอย่างมีความสุข เพื่อความผาสุกของชาติและความมั่นคงของประเทศ

ด้านนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ กล่าวว่า ในส่วนของการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมนและ OTOP นับเป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องผู้ประกอบการOTOP ได้นำผลผลิตจากการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องศิลปาชีพ การฝึกอบรมสัมมาชีพ และการผลิตสินค้ามาจัดจำหน่ายในมหกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และถือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและOTOPระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2566 ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)