อธิบดี พช. ร่วมคณะผู้บริหาร มท. และแม่บ้านมหาดไทยภาคใต้ 14 จว.เยี่ยมชมศูนย์เด็กเล็ก “อบต.ท่าซัก” และ “โคก หนอง นาโมเดล” ที่จวนผู้ว่าฯเมืองคอน

วันที่ 19 ม.ค. 2566 เวลา 09.45 น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นางปวีณ์ริศา เกิดสม นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางนฤมล ล้อมทอง นางสุจิตรา ศรีนาม นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ที่ปรึกษานายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายศิริชัย ทหรานนท์ ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ เธียเตอร์ รวมถึงประธานและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย 14 จังหวัดภาคใต้ และภาคีเครือข่าย รวมจำนวนกว่า 250 คน เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก ในโอกาสการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 ภาคใต้ โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางพิชานันท์ เผือกผ่อง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนคณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนด้านรายได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นทุนทรัพย์ที่สามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษา และรับชมการนำเสนอโครงการส่งเสริมแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสวนผัก – สมุนไพร “ส้มตำมะละกอ” ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมและภาพรวมการดำเนินการด้านต่าง ๆ อาทิ โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค โครงการฟันสวย ยิ้มใส โครงการอาหารกลางวัน โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และร่วมปลูกพันธุ์ไม้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยมีนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นำชมและร่วมเรียนรู้การปลูกต้นไม้ไปพร้อมกับปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยด้วย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยจากส่วนกลาง ตลอดจนคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทยทั้งจากส่วนกลางและ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทั้งในมิติการบริหารจัดการ กระบวนการดูแลและการบริหารจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ และเล่น อย่างมีสมดุล ตลอดจนได้รับรู้รับทราบถึงศักยภาพของเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ ซึ่งน่าประทับใจที่สามารถดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เห็นได้จากผลงานด้านรางวัลและการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการรับรองด้านคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ มากมาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็กที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชุมชนในอนาคต โดยพิจารณานำเอาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 ประการ (UN SDGs) ตลอดจนให้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางสำหรับการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะหลอมรวมให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็ง ความผาสุก และความมั่นคงในมิติต่าง ๆ และบ่มเพาะให้ลูกหลานของหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนได้

จากนั้นในเวลา 11.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ “@จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องข้าราชการ บุคลากรจากส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้จัดเตรียมการแสดง “รำวงมหาดไทย”

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อศูนย์การเรียนรู้ “@จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช “โคก หนอง นา โมเดล” ว่า ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ มีการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการผสมผสานกับทฤษฎีใหม่ โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแนวทางประกอบการดำเนินงานที่ชัดเจน และยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มาดำเนินการขยายผลในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเชื่อมั่นว่า หากพี่น้องข้าราชการ บุคลากรภาครัฐจากส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโคก หนอง นา ที่ซ่อนกลิ่นอายของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันต่อชีวิตที่ดีเอาไว้ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในการขยายผลจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนแทนการจัดทำหลุมขยะเปียกที่จะทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ด้วยการขุดหลุมเป็นรูปลิ่ม ให้ก้นหลุมลึกกว่าก้นถัง และใช้ฝาปิดไว้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการคำนวณปริมาณคาร์บอนเครดิต ที่จะเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาพื้นที่ และรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้มีความยั่งยืนต่อไป

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ “@จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นผลมาจากแรงบัลดาลใจในความต้องการที่จะน้อมนำเอาแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่โคก หนอง นา มาใช้เป็นแนวทางการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในชีวิต ตามแนวทาง “ผู้นำต้องทำก่อน” เพื่อ Change for Good เป็นต้นแบบการดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นา ที่มีความลงตัว สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยผลผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ได้มีการนำเอาไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อันจะทำให้เกิดการสร้างความตระหนักรู้และขยายผลให้เกิดการสร้างสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)