พช. เดินหน้าพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid 2019

วันที่ 19 มกราคม 2566 ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ นนทบุรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยว โดยมีนางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย 150 คน ประกอบด้วยผู้นำชุมชน 50 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50 คน เจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ 50 คน จากชุมชน OTOP นวัตวิถี ประเภทโดดเด่นเฉพาะด้าน (Case Study : C) 50 ชุมชนใน 50 จังหวัด โดยแยกเป็นภาคเหนือ 14 ชุมชน ภาคกลาง 16 ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ภาคละ 10 ชุมชน ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 เนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการรองรับนักท่องเที่ยวในยุค BCG เทคนิคการสื่อสารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และการฝึกปฏิบัติจำลองเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนและกิจกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ประชาชนพึ่งตนเองได้ โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผ่านโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งปีงบประมาณ 2566 กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยการดำเนินการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (D-HOPE) และโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ก่อนขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจกิจกรรมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของท่านในระดับพื้นที่ โดยผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเป้าหมาย เกิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในชุมชน มีโปรแกรมการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมได้จริง มีกิจกรรมที่เหมาะกับบริบทของท้องถิ่น รองรับนักท่องเที่ยวและมีการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พช. ดำเนินการโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้มีความพร้อมในการรองรับการเปิดตลาดการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คลี่คลาย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่หลากหลายตรงกับความต้องการของชุมชนและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ให้เป็นจุดหมายปลายทาง ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อยากมาเที่ยวชม เป็นการนำรายได้สู่ชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)