พช. จัดเต็ม! กระบวนการสร้างทีม สร้างผู้นำ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคมไทยไปด้วยกัน

วันนี้ (18 มกราคม 2566) ที่กรมการพัฒนาชุมชน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตัวแทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน อส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำภาคศาสนา ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำภาควิชาการ ผู้นำภาคเอกชน และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ

ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมมุ่งเน้นการสร้างทีมผู้นำให้มีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันสถานการณ์ รับรู้ถึงวิธีการรับมือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ผ่านวิชาทฤษฎีใหม่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และวิชาหลักกสิกรรมธรรมชาติกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงและบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายมีการเสวนาตัวอย่างความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการในบทบาทของ 7 ภาคีภาคส่วน พร้อมทั้งการถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ เพื่อตอกย้ำ Passion อันแน่วแน่ที่จะ ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย
#MOI
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ChangeForGood
#สถาบันการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)