กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมคณะทำงานร่วม ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ด้านการลดความยากจน มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวคิดการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน  นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 6 (6th  Join Working Group) ตามกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation) ด้านการขจัดความยากจน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดี พช. กล่าวว่า “กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักด้านการลดความยากจนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation on Poverty Reduction) โดยมีสมาชิกจำนวน 6 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยประสานงานหลักกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ด้านการลดความยากจนของประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 6 ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อันประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก ที่รับผิดชอบด้านการลดความยากจนของประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ซึ่งกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง เป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค ภายใต้หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน การประชุมครั้งที่ 1 ของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการตกลงให้การลดความยากจนเป็นหนึ่งในห้าปัจจัยสำคัญของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง และให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม (Joint Working Group) เพื่อทำหน้าที่ดำเนินโครงการและออกแบบความร่วมมือการริเริ่มและให้รายละเอียดเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในปฏิญญาซานย่า (Sanya Declaration)

ในการประชุมวันนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกิจกรรมและการดำเนินงานด้านการลดความยากจนของแต่ละประเทศ รวมทั้งได้รับรู้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนตามบริบทของแต่ละประเทศ ภายใต้ความท้าทายของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานไปทุกภาคส่วน โดยในช่วงท้ายของการประชุมได้มีการหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี ด้านการลดความยากจนภายใต้กรอบความร่วมมือ แม่โขง – ล้านช้าง ระหว่างปี ค.ศ. 2023 – 2027 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกันในอีกห้าปีข้างหน้า

เป้าหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการประชุมในครั้งนี้คือมุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวคิดเรื่องการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการลดปัญหาความยากจน โดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ขั้นแรก ต้องยึดหลัก “พึ่งตนเอง” ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการพึ่งพาตนเองและการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับตนเอง ครอบครัว และชุมชน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือปฏิบัติตามหลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ ความชอบธรรมและคุณธรรม ทำให้ชุมชนพึ่งตนเองบนความพอเพียงซึ่งจะเป็นหนทางที่นำไปสู่หนทางการขจัดความยากจนอย่างยั่งยืนได้ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก LMC ที่รับผิดชอบด้านการลดความยากจนของประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ”

“ขอขอบคุณสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อสร้างสังคมที่มีอนาคตและเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความยากจน และสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศในกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป” รอง อธิบดี พช. กล่าวขอบคุณ

(Visited 1 times, 1 visits today)