พช.เยี่ยมชมป่าชุมชน “คาร์บอนเครดิต” วัดหนองจรเข้ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  และนางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นำคณะศึกษาการดำเนินงานโครงการคาร์บอนเครดิต เพื่อเป็นการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนและสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ณ พื้นที่วัดหนองจรเข้ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

พร้อมนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ประกอบด้วย นางสาววนิชดา สร้อยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ และนักวิชาการสำนักฯ ร่วมด้วย

โดยพระครูสุนทรวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้ ได้เมตตาให้ข้อมูลการเข้าสู่กระบวนการคาร์บอนเครดิตของวัดหนองจรเข้ มีนายยุทธนินทร์ สุทธิสถิตย์ เป็นวิทยากรนำเยี่ยมชมพื้นที่และบรรยายสรุปการบริหารจัดการป่าของวัด ซึ่งมีพื้นที่รวม 151 ไร่ ได้รับการสนับสนุนหลักจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนได้เข้าสู่โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) โดยการใช้ป่าไม้ (forestry) สามารถสร้างมูลค่าคาร์บอนเครดิตได้ปีละ 16 ตัน ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อความยั่งยืน

ในการนี้ นางประภา  ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหนาที่จาก สพจ./สพอ. จังหวัดระยองเอื้ออำนวยความสะดวก

(Visited 1 times, 1 visits today)