อธิบดี พช. ประชุมติดตามตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 10/2565 เน้นย้ำให้ยึดหลักธรรมาภิบาล  ในการบริหารกองทุนฯ โปร่งใส ตรวจสอบได้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 10/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS)  ณ ห้องประชุม 5001 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง (นางสาวสุวิดา สินธุประภา), ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ (นางสาวรัชดาภรณ์ วัฒนา),กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานกองทุนชุมชน (นางสุนีย์ บุตรเนียร), กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร (นางสลักจฤฏดิ์ ติยะไพรัช), กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสตรีและองค์กรสตรี (นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ) ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์  กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรสตรี เป็นแหล่งเงินทุน เพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั่วประเทศ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ และเงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา โดยการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ ขอให้ทุกท่านเน้นการมีส่วนร่วม ในการทำงาน ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเพิ่มขึ้น  อธิบดี พช. กล่าว

ในการนี้ ที่ประชุมได้รายงานการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ปล่อยกู้ให้กับสมาชิก จำนวน 16,413,489,053.69 บาท ได้รับการชำระเงินต้น จำนวน 11,872,592,978.34 บาท, ยอดหนี้คงเหลือ จำนวน 4,540,636,075.35 บาท ตลอดจนได้รายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขด้วย

 

#๙๐พรรษาสมเด็จแม่ของแผ่นดินร่วมสร้างความดีถวาย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#SDGsforAll #ChangeforGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)