พช. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพิ่มศักยภาพด้านการตลาด หนุน OTOP สู่ตลาดในยุคดิจิทัล

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายสมคิด  จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล โดยมีนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน (พช.)  กล่าวรายงาน ณ ห้องแมจิก (Magic) ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ ในการนี้นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product)  มาตั้งแต่ปี 2544 นัยเป็นเวลา 21 ปี โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคง ด้วยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ  การนำเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ เป้าหมายคือ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการส่งเสริมด้านภูมิปัญญาไทย พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริมช่องทางการตลาด และพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีอยู่ 3,680 แห่ง โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในระดับพื้นที่  ในการให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และการเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยในแต่ละจังหวัดจะเน้นหนักไม่เหมือนกันแล้วแต่บริบทของพื้นที่ ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาก็จะเน้นหนักเรื่องการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปัจจุบันเพื่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่อยากจะฝากน้องๆ เกี่ยวกับสินค้า OTOP  คือ เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP ที่ต่ำกว่า 5 ดาว ที่สามารถจะพัฒนาได้ให้มีคุณภาพ และสามารถนำออกจำหน่ายได้ เรื่องต่อมาคือ โคก หนอง นา กับ OTOP ทำอย่างไรที่จะทำให้ผลิตผลทางการเกษตรจาก โคก หนอง นา  นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และมีช่องทางการตลาดในการจำหน่าย สิ่งเหล่านี้จะทำให้โคกหนอง นา มีความยั่งยืน อีกเรื่องคือ OTOP กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเราไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ทำให้ถ้าไม่มีการปลูกเสริมทดแทนให้จะทำให้สิ่งต่างๆ เหล่านี้หมดไป หรือขาดสมดุล ดังนั้นเราจึงต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม และสุดท้ายที่อยากจะฝาก คือการส่งเสริมเยาวชน OTOP หรือ OTOP Junior และโรงเรียน OTOP เพื่อที่จะให้ OTOP มีการพัฒนา และสานต่อจากรุ่น สู่รุ่นสามมารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้  ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ทำให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และขอให้การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้  บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ

ด้านนายวรงค์ แสงเมือง ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน   ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล ซึ่งการดำเนินงาน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการวิเคราะห์การตลาด เนื้อหา หลักสูตร ประกอบด้วย

  1. ทบทวนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP การส่งเสริมช่องทางการตลาด และการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี
  2. การส่งเสริม OTOP สู่ตลาดในยุคดิจิทัล
  3. แผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ในการอบรมได้เชิญวิทยากรที่มาให้ความรู้ ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และวิทยากรภายนอก คือ นายพงสัญญ์  พรหมสุทธิรักษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสร้างตราสินค้า

การอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล ครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565 รวม 2 วัน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ที่รับผิดชอบงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ๆ ละ 2 คน จำนวน 152 คน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน จำนวน 28 คน รวม 180 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)