อธิบดี พช. ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 76 จังหวัด ขับเคลื่อนงานภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565 โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สำนัก ศูนย์ฯ กอง ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด กำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 1) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดไปแล้วนั้น ขอเน้นย้ำให้จังหวัดจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล ขอให้จังหวัดจัดกิจกรรมอาทิ ศูนย์จิตอาสา งานกิจกรรม โคก หนอง นา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นกรอบของผู้ว่าที่ดำเนินการในพื้นที่ ขอให้ยึดกรอบการดำเนินกิจกรรมทางกระทรวงมหาดไทยแจ้งไป 2) กิจกรรมสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ขอให้จังหวัดที่ร่วมกันจัดทำผีเสื้อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และในห้วงของเดือนสิงหาคมขอให้นำผีเสื้อที่ได้จัดทำนำมาประดับตกแต่ง ในสำนักงานและในโอกาสต่าง ๆ 3) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป้าหมาย 12 ล้านครัวเรือน ขอความร่วมมือจังหวัดรณรงค์ต่อเนื่อง ตั้งแต่บัดนี้ โดยในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ประกาศผลสำเร็จ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (โดยปิดรับรายงานผลใน วันที่ 1 สิงหาคม 2565) รายงานผลดำเนินการและสรุปผลสำเร็จในระบบรายงานผลและติดตามความก้าวหน้า : Plant for Good Report แบบ Real-time 4) โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยมียอดผู้บริจาคจำนวน 261,465 คน ได้ปริมาณโลหิต 107,351,257 ซีซี และขอให้ดำเนินการต่อถึงเดือนธันวาคม 2565 5) โครงการ 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดินทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม กรมฯ กำหนดให้หมู่บ้านกองทุนแม่ฯ/หมู่บ้านต้นกล้าฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อหาทุนเพิ่มให้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ไม่น้อยกว่า 999 บาท/หมู่บ้าน โดยสามารถดำเนินการตามแนวทางการเพิ่มทุนศรัทธา หรือทุนปัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,179,730 บาท และในห้วงเดือนสิงหาคม 2565 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทุกจังหวัด สวมใส่ผ้าไทยสีผ้าหรือโทนสีฟ้า ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 เว้นวันจันทร์ที่ใส่ชุดข้าราชการปฏิบัติการ

การจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 1) การจัดสร้างพระพุทธรูป และพระพิมพ์ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2) การประกวดตราสัญลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน และคติประจำใจกรมการพัฒนาชุมชน ได้ผู้ชนะการประกวดคติประจำใจ คือ นายทรัพย์ศิลป์ สังสีแก้ว ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยคติประจำใจ ได้แก่ “60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ” 3) กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน 4) กิจกรรมการคัดเลือกสุดยอดผู้นำการพัฒนาในวาระครบ 60 ปี (ประเภทที่ 1 สุดยอดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประเภทที่ 2 สุดยอดผู้นำสตรี ประเภทที่ 3 สุดยอดผู้นำสัมมาชีพชุมชน ประเภทที่ 4 สุดยอดผู้นำ OTOP ประเภทที่ 5 สุดยอดผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทที่ 6 สุดยอดผู้นำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประเภทที่ 7 สุดยอดผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทที่ 8 สุดยอดผู้นำกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประเภทที่ 9 สุดยอดผู้นำ กข.คจ.) 5) กิจกรรมผลิตสื่อ ภาพยนตร์ และอัลบั้มรวมเพลงพัฒนาชุมชน 5) กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน (กิจกรรมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย และกิจกรรมกำรจัดทำหนังสือเกี่ยวกับผ้าไทย)

6) กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่าขาน ตำนาน 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 7) สร้างหลักหมุดจำงานพัฒนาชุมชน (สร้างสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 8) กิจกรรมสานสัมพันธ์ชาว พช. (กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาว พช., กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี, กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา(แฟนพันธุ์แท้ พช.) และกิจกรรม การแสดงละคร โชว์ แสง สี เสียง) 9) การจัดกิจกรรมด้านวิชาการและ การจัดนิทรรศการงานพัฒนาชุมชน 10) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยจะจัดงานพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน (CD DAY 2022) โดยจัดกิจกรรมการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นาชุมชน ผู้นำองค์กรชุมชนและเครือข่าย และข้าราชการเกษียณอายุ การจัดนิทรรศการต่าง ๆ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2565 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ประเด็นเน้นย้ำขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานผู้นำชุมชนและบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทต่ำง ๆ เตรียมการเข้าร่วมงาน และสำนัก/กอง/ศูนย์เตรียมข้อมูลสำหรับกำรจัดนิทรรศการ

ข้อสั่งการ อธิบดีฯ พช. ประเด็นเน้นย้ำ

  1. การติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยค่าเฉลี่ยแต่ละภารกิจ 3.89 ขอบคุณทุกจังหวัดที่ได้ดำเนินการได้อย่างดีเยี่ยม และบรรลุวัตถุประสงค์
  2. การประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ประจำปี 2565 ซึ่งเปิดรับสมัครการประกวดตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. –15 ส.ค. 65 ภาคเหนือ จำนวนผู้ส่งผ้าเข้าร่วมประกวด จำนวน 172 ผืน ภาคกลาง จำนวนผู้ส่งผ้าเข้าร่วมประกวด จำนวน 79 ผืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนผู้ส่งผ้าเข้าร่วมประกวด จำนวน 1,096 ผืน และภาคใต้ จำนวนผู้ส่งผ้าเข้าร่วมประกวด จำนวน 86 ผืน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,433 ผืน ขอให้จังหวัดทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้ประกอบการส่งผ้าเข้าร่วมประกวด
  3. ขอให้ทุกจังหวัด ศึกษาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำควบคุมมิให้มีการใช้กัญชา กัญชง เพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของตน รวมทั้งสอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัด มิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ ในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และควบคุมมิให้มีการจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชา กัญชง และมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชา กัญชง เข้ามาบริโภค ในบริเวณสถานที่ราชการ
  4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ เสนอของบประมาณ จำนวน 9,322,996,800 บาท ถูกลดงบประมาณจากกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนฯ จำนนวน 25,000,000 บาท คงเหลือจำนวน 5,454,047,700 บาท (สิ่งที่ต้องเตรียมการ 1. ขอให้สำนัก/กอง ประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ ตามที่ได้รับจัดสรร ให้สอดคล้องกับภารกิจ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 ของกรมฯ 2. สำนัก/กอง กำหนดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน/ไตรมาส เสนอสำนักงบประมาณ ภายใน 15 กันยายน 2565 3. สำนัก/กอง จัดทำแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งให้จังหวัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 4. สำนัก/กอง/จังหวัด เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็ว ตามไตรมาสที่กำหนด)
  5. การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบโครงการของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ในตรวจสอบ (สตง.ป.ป.ช.,ป.ป.ท.) ขอให้พัฒนาการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 1) ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่กรมฯ กำหนด โดยเฉพาะหลักฐานการเงิน 2) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน รวมถึงการวางแผนรองรับ หากมีหน่วยเข้าตรวจสอบ 3) กำกับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้พร้อมสาหรับตรวจสอบ 4) ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตรวจสอบของหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่จังหวัด และอำเภอ โดยนำบทเรียนที่เคยได้รับการตรวจสอบ หรือบทเรียนจากหน่วยอื่น ๆ มาเป็นบทเรียน หรือเตรียมการรองรับการตรวจสอบ
  6. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามข้อสรุปการประชุมครม. เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2565 ขอให้เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้สมบูรณ์ กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเติมเต็มข้อมูลระบบ Logbook ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ภายในวันที่ 10 กันยายน 2565 ขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานตามแนวทางแก้ไขพัฒนาฯ ตาม 5 มิติของความยากจน โดยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สิ้นครัวเรือน แจ้งความต้องการรับความช่วยเหลือผ่านผู้นำชุมชน เพื่อแจ้งมายัง ศจพ. ในระดับต่าง ๆ จัดให้มีช่องทางหรือวิธีการที่กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงการปรึกษาหารือหรือรูปแบบของการช่วยเหลือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางหรือวิธีการดังกล่าวให้ชัดเจนและทั่วถึงด้วย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 83 ปี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนงบประมาณโครงการ “บ้านห่วงใยจากใจ GLO” ในการสร้างบ้านพร้อมเครื่องเรือนให้กับครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP จำนวน 83 หลัง ๆ ละ 200,000 บาท ร่วมเป็นเงิน 16,600,000 บาท ทั้งนี้อยู่ระหว่างการประสานเรื่องเอกสารและขั้นตอนการรับงบประมาณ
(Visited 1 times, 1 visits today)