อธิบดี พช.นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสาน รักษา สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมทำบุญตักบาตร แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ ลานหน้าธนาคารกรุงไทย ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ภายในศูนย์ราชการฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างกุศลให้กับตนเอง และครอบครัว นอกจากนี้ถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เชิญชวนข้าราชการทุกกรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานรักษา สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ ซึ่งจะนำความผาสุกมาสู่องค์กร รวมถึงเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในการการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ตามหลัก “บวร” ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

(Visited 1 times, 1 visits today)