พช. จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 (26 June, International Day against Drug Abuse and lllicit Trafficking)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 (26 June, International Day against Drug Abuse and lllicit Trafficking) โดยมีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับผิดชอบกิจกรรมสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งในปัจจุบันมีกองทุนแม่ของแผ่นดินที่กรมการพัฒนารับผิดชอบ จำนวน 22,574 หมู่บ้าน และมีต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 1,756 หมู่บ้าน มีศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดที่ผ่านการประกวด 141 หมู่บ้าน ซึ่งมีกิจกรรมที่สามารถเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ความเข้าใจกับเครือข่ายกองทุนแม่ เยาวชนกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ผ่านการบำบัด ทำให้ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี และเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใช้พลังของครอบครัว ชุมชน เครือข่าย

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนในส่วนกลาง ได้กล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

“วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้มุ่งมั่นในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 นี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลังเพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน นำไปสู่จุดหมาย “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ในโอกาสนี้ข้าพเจ้านายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ขอนำคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการพัฒนาชุมชน (ศอ.ปส.พช.) และคณะทำงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ขอประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านยาเสพติดและขอปฏิญาณว่า “ข้าพเจ้า นายสมคิด จันทมฤก ขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เสพ ไม่ผลิต ไม่ค้า หรือให้การสนับสนุน ขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน และสังคม จะร่วมทำความดี เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา อย่างสุดกำลังเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนข้าราชการ ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน คณะกรรมการและสมาชิกของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกันสร้างพลังในการต่อต้านยาเสพติดในทุกรูป และแนวทางการรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันในวันต่อต้านยาเสพติด ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในการเผ้าระวัง ช่วยกันแจ้งเบาะแสและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)