กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำพระปณิธาน สนองแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขับเคลื่อน Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา แก่ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย ภาคเหนือ สู่การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและ สร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) โดยมีนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและช่างทอผ้าจากจังหวัดอุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย มากกว่า 60 กลุ่ม ร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จากการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ทำให้เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าของคนไทย ตั้งแต่เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทรงทอดพระเนตรเห็นราษฎรนุ่งซิ่นไหมมัดหมี่กันเป็นส่วนใหญ่ และทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้น เพื่อทำการฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎรในเวลาต่อมา

สำหรับในปี พุทธศักราช 2565 นี้ เป็นปีมหามงคลยิ่ง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โครงการศิลปาชีพ และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในด้านการออกแบบผ้าไทยและด้านแฟชั่น ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) เป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ประจำปี 2565 ที่จะร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พร้อมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีเสถียรภาพ

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย จุดดำเนินการที่ 8 จังหวัดสุโขทัย ในวันนี้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายผ้า “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” โดยได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย โดยแต่ละลวดลายมีความหมายที่ลึกซึ้ง และเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ วัดธาตุประสิทธิ์ และหอประชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้พระราชทานลายผ้า “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้แก่ช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปทอผ้าผลิตผ้าได้ พัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน และส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดการยกระดับผ้าไทยทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย อีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รวมทั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โครงการศิลปาชีพ

นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบลายผ้าขิดพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทยและช่างทอผ้า ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย สามารถนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้า ตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน ซึ่งมีจุดดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 8 จุดดำเนินการ ๆ ละ 1 วัน ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 7 จุดดำเนินการ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี นครพนม ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ ชัยนาท และจังหวัดอุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย จุดดำเนินการละ 60 คน ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ช่างทอผ้า และสมาชิกศิลปาชีพ สำหรับจุดดำเนินการที่ 8 จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในวันนี้ ประกอบด้วย 8 จังหวัด ในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “แนวทางตามพระราชดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และความรู้แบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” โดย ดร.ศรินดา จามรมาน รวมถึงการบรรยายพิเศษแบบอัตลักษณ์ประจำถิ่น และรางวัลการประกวด โดยนายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “Live สด” ผลิตภัณฑ์ผ่านเพจ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าจากกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฯ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Workshop) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและการย้อมสีธรรมชาติ จากดีไซเนอร์ นักออกแบบชั้นนำของประเทศ

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวการทอผ้าไทย จากผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยหลากหลายสาขา ที่มาร่วมบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิควิธีการเฉพาะต่าง ๆ อาทิ การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การคัดสรรเส้นใย ที่เหมาะสมในการทอผ้า เทคนิคการทอผ้า การทอผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา เทรนด์สีแฟชั่นระดับสากล จากเทรนด์บุ๊คฯ การพัฒนาผืนผ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นร่วมสมัย การสร้างแบรนด์เบื้องต้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าการสื่อสารตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ซึ่งจังหวัดสุโขทัยดำเนินการเป็นจุดที่ 8 เป็นจุดดำเนินการสุดท้าย

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)