กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน แก่กลุ่มทอผ้าอัตลักษณ์ ประจำท้องถิ่นทั่วประเทศ สร้างขวัญกำลังใจร่วมกันรักษามรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ กระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า ข้าพระพุทธเจ้านายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย มีความปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้น ที่ได้มารวมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นับเนื่องแต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้นำสตรี ในวันสตรีไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่จะสนองพระเดชพระคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนายประจักษ์ชัดแจ้ง โดยแท้ว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย ยังคู่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมาโดยตลอด และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้พระราชทานขวัญกำลังใจ ด้วยการทรงเลือก และบรรจุถุงกำลังใจพระราชทาน ด้วยพระองค์เอง สำหรับพระราชทานแก่บุคลากร ทางการแพทย์ และประชาชนที่เดือดร้อน พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร อีกทั้งส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้ โดยพระราชทานพระราชาอนุญาต ให้ผู้ประกอบการ OTOP จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร พร้อมผู้ประกอบการ ในช่วงพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกวัน เป็นขวัญกำลังใจให้ต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าได้อย่างมาก อีกทั้งยังทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ออกแบบอย่างงดงาม ทำให้ผ้าไทยได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ทรงมีพระจริยาวัตรที่งดงามเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาคุณ ยังคงประทับอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้กระทรวงมหาดไทย นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย เข้าเฝ้าถวายผ้าอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 44 ผืน และมีพระราชดำริจัดทำหนังสือรวบรวมภาพและเรื่องราวของผ้าถิ่นไทยทั้ง 44 ผืน ซึ่งเป็นของขวัญอันทรงคุณค่า ที่กลุ่มบุคคลที่รักผ้าไทยได้ทอขึ้น ด้วยความตั้งใจเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 3 มิถุนายน 2564 จึงได้พระราชทานชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า “รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” พร้อมทั้งชื่นชมในความสามารถของทุกกลุ่ม ที่ร่วมกันรังสรรค์ผลงาน ผ้าบางผืนอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จัก เพราะเป็นผ้าทออันมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ใช้เทคนิคพิเศษในการทอ มีการสร้างสรรค์ลายใหม่เพื่อให้เป็นลวดลาย ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มทอผ้า มีการใช้สีธรรมชาติและสีเคมี ในการย้อมเส้นใยแต่ศิลปะและลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าทุกผืนยังคงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น สมควรเป็นอย่างยิ่ง ที่นำภาพผ้าและเรื่องราวของผ้าทั้ง 44 ผืน มาบอกเล่าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะส่งเสริมอาชีพการทอผ้าและการสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ สนองตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการธำรงรักษาภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยให้ยั่งยืน ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย เพื่อน้อมนำแนวพระดำริในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้สามารถก้าวไกลสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

“วันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลยิ่งของพี่น้องผู้ดำรงอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน ทุกชีวิต ทุกครอบครัว ทุกประเภท รวมทั้งเป็นสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งกับชีวิตของพวกเราข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชีวิตพวกเรา นับตั้งแต่ปี 2554 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชนในขณะนั้น ได้หารือร่วมกับพี่น้องกลุ่มโอทอปร้านผ้า ในการถวายความจงรักภักดีด้วยการรังสรรค์ผ้าไทยจำนวนเท่ากับพระชนมพรรษาในปี 2564 คือ 44 พรรษา จำนวน 44 ผืน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงแน่วแน่ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวง รวมทั้งก่อนหน้านั้นทรงมีพระราชานุญาตให้พี่น้องโอทอปภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ไปชุมนุมรวมกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พี่น้องภาคเหนือไปรวมกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พี่น้องภาคใต้ไปรวมกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์หาเลี้ยงชีพในยามที่ Covid-19 ระบาด และพระองค์ท่านยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมถึงบูธ และยังได้รับพระราชานุญาตให้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าที่เตรียมไว้ในช่วงปลายปี

ต่อมา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ผมและดร.วันดี ได้รับพระราชานุญาตเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ที่พระที่นั่งอัมพรฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาด้วย เราสองคนปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ท่านได้พระราชทานหนังสือที่ทุกท่านถืออยู่ในมือขณะนี้ ให้กับ ดร.วันดีและผม เพื่อนำมามอบให้กับพี่ๆ น้องๆ ผู้มีความจงรักภักดีและเป็นกำลังสำคัญของแผ่นดินที่จะสืบสาน รักษา อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อเป็นมรดกสำคัญของประเทศชาติต่อไป โดยรายละเอียดทุกอย่างของหนังสือเล่มนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามรายละเอียดเหมือนทรงเป็นบรรณาธิการ จัดพิมพ์ จัดทำ ด้วยพระองค์เอง หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าต่อชีวิตพวกเราทุกคนในฐานะพสกนิกรของพระองค์ท่าน จึงขอแสดงความยินดีร่วมกับพวกเราทุกคน หวังว่าสิ่งที่พวกเราทุกคนได้รับมอบในวันนี้ จะเป็นขวัญเป็นกำลังใจ ทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะช่วยการพัฒนางานผ้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีลูกหลาน คนรอบตัวมาช่วยกันพัฒนาให้มีฝีมือในการทอผ้าเพิ่มมากขึ้น เก็บเอาเรื่องราวเหล่านี้เป็นประวัติของตระกูลของท่าน และผมเองก็จะไปเยี่ยมเยียนผลงานของพวกท่านหลังจากนี้ต่อไปด้วย” ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)