พช. ประชุมเตรียมความพร้อมค้นหา The Best of Influencer กรมการพัฒนาชุมชน

20 มิถุนายน 2565 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น Influencer กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ เลขานุการกรม และคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจที่สำคัญในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นงานที่มีความหลากหลายยากที่จะบ่งชี้ว่าเนื้องานที่แท้จริงของกรมการพัฒนาชุมชนคืออะไร บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ และการสร้างภาพลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชนถูกสื่อสารออกไปยังประชาชนตามภารกิจ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การส่งเสริมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นต้น กรมการพัฒนาชุมชนมีสื่อและช่องทางในการสื่อสาร ที่หลายหลาย แต่ยังมีจำนวนผู้รับสารจากการสื่อสารอยู่ในวงจำกัด และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จึงจำเป็นต้องมี Influencer ที่เป็นบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อที่จะได้ Influencer ที่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา Influencer จากภายนอกที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการ การคัดเลือกและพัฒนา Influencer กรมการพัฒนาชุมชน ขึ้น เพื่อค้นหาและพัฒนาบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ให้เป็น Influencer ที่มีความพร้อม ทั้งทางด้านทักษะและบุคลิกภาพในการทำหน้าที่สร้างคอนเทนต์เผยแพร่ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ สู่สาธารณชนเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป เกิดความเข้าใจ ก่อให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างกว้างขวาง

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่เปิดรับสมัครมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 42 ราย ทั้งหมดนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจะจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สมัคร โดยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าทีกลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ จากนั้นจะดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์เป็น The Best of Influencer กรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป รองอธิบดี พช. กล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)