รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการขจัดความยากจนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาการจังหวัดฯ เผย! ความสำเร็จเกิดจากการร่วมมือของทุกภาคส่วน

วันนี้ (14 มิ.ย. 65) เวลา 09.30 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่ไปให้กำลังใจครัวเรือนยากจนเป้าหมายการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 3 ครัวเรือน ได้แก่
1) นายบุญมา ไชยพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือน
2) นางวันดี ใจกล้า บ้านไร่ขี หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมอบปัจจัยการผลิตสำหรับนำไปแปรรูปเพื่อจำหน่าย
3) นางรำไพ ชนะเพียร ณ บ้านนาป่าแซง หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งตกเกณฑ์เมิติรายได้ ในเบื้องต้นได้มอบวัตถุดิบสำหรับนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ครัวเรือน

จังหวัดอำนาจเจริญ มีครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จำนวน 1,556 ครัวเรือน ดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า โดยยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ดังนี้ “เข้าใจ” คือ การเข้าใจแนวทางการดำเนินงานและสร้างการรับรู้ร่วมกันของกลไกการขับเคลื่อนทุกระดับ “เข้าถึง” คือ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยลงพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการและการจำแนกสถานะโดยยึดหลัก 4ท (ทักษะ ทัศนคติ ทรัพยากร และทางออก) และ “พัฒนา” คือ การแจกเป้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาโดยใช้การจับคู่บัดดี้ระหว่างครัวเรือนเป้าหมายกับส่วนราชการผ่านการช่วยเหลือใน 2 มิติ ได้แก่ มิติยาฝรั่งและยาไทย ดังนี้ มิติยาฝรั่ง คือ การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อให้อยู่รอดเช่นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค มอบปัจจัยการผลิต เป็นต้น และมิติยาไทย คือ การส่งเสริมให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การส่งเสริมครัวเรือนให้ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การอบรมให้ความรู้โดยเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นต้น โดยผลการดำเนินงาน มีครัวเรือนที่อยู่ในระดับ “อยู่รอด” จำนวน 1,556 เรือน ระดับ “พอเพียง” จำนวน 81 ครัวเรือน และปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินจำนวนในระดับ ”ยั่งยืน”
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDAMNAT
#Changeforgood
#TheBestofAmnat
#ดีเกินคาดอำนาจเจริญ
#มีงานเด็ดต้องเช็คอิน
**********************************

(Visited 1 times, 1 visits today)