จังหวัดอำนาจเจริญสุดปลื้ม!! รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จของ “โคก หนอง นา”

วันนี้ (14 มิ.ย. 65) เวลา 08.30 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่รับฟังผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเยี่ยมชมแปลงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่

โดยในเวลา 08.30 น. ลงพื้นที่แปลงนายวีระพงษ์ ทีฆะพันธ์ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 8 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา ในพื้นที่ 1 ไร่ กิจกรรมภายในแปลง ประกอบด้วย การเลี้ยงปลา เลี้ยงหนู ปลูกพืช 5 ระดับ (สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน ใต้ดิน) ปลูกอ้อย และการแปรรูปเป็นน้ำอ้อยอินทรีย์

จากนั้นเวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา แปลงนางประยงค์ พิมพะสุทธิ์ ณ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การเลี้ยงสัตว์ และปลูกผลไม้บนคันนาซึ่งสามารถสร้างรายได้จนกลายเป็นคันนาทองคำ ปัจจุบันมีความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ที่สนใจสามารถมาเรียนรู้ได้

และในเวลา 14.00 น. ลงพื้นที่แปลงนายไสว นิมมา บ้านฤกษ์อุดม หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งแปลงนี้ได้รับงบประมาณโครงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ 3 ไร่ มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน และเลี้ยงปลา มีฐานการเรียนรู้ อาทิ การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารปลา เป็นต้น ซึ่งสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้

จังหวัดอำนาจเจริญได้รับงบประมาณในการดำเนินงานโคก หนอง นา จำนวน ทั้งสิ้น 396 แปลง แยกเป็น 1) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 230 แปลง 2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ปี 2564 จำนวน 122 แปลง และ 3) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ปี 2565 จำนวน 44 แปลง โดยดำเนินการขุดปรับแปลงและมอบพันธุ์พืชครบ ร้อยละ 100 ทั้ง 3 โครงการ

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDAMNAT
#Changeforgood
#TheBestofAmnat
#ดีเกินคาดอำนาจเจริญ
#มีงานเด็ดต้องเช็คอิน
**********************************

(Visited 1 times, 1 visits today)