กรมการพัฒนาชุมชน สร้างความเข้าใจขับเคลื่อนทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชนจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กล่าวรายงาน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จาก 76 จังหวัด รวมจำนวน 217 คน ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conferment โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานในส่วนภูมิภาค

สมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงถือเป็นภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565” และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาเสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๑) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ๒) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๓) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ๔) งานทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ โดยมีพัฒนากรเป็นผู้ประสานงานตำบลในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนกองทุนชุมชนให้บรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของชุมชน มีการส่งเสริมให้เกิดการออมในชุมชนเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน ที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อนำเงินทุนไปประกอบอาชีพในการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข ด้วยการจัดสวัสดิการของกองทุนที่มีอยู่ในชุมชนตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ หรือตาย เกิดการเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ตลอดจน กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงมหาดไทย ให้รับผิดชอบการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านชนบท ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใย ต่อวิกฤตมหันตภัยยาเสพติด มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยวิสัยทัศน์ คือ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเอง บนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นกองทุนที่มีสมาชิกเป็นประชาชนทุกช่วงวัย นำไปสู่เป้าหมาย คือ “หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด” นับเป็นโอกาสดี ที่กรมฯ ได้จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นในวันนี้ ซึ่งคาดหวังว่าการประชุมฯ ครั้งนี้ จะช่วยทำให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินงานในพื้นที่ ขอให้ท่านพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการจังหวัดที่รับผิดชอบงานกองทุนชุมชน ได้นำแนวทางการพัฒนากองทุนชุมชนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และขอให้ทุกท่านมีพลังกาย พลังใจ ในการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากต่อไป อธิบดีกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)