บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับการศึกษา คุณภาพการวิจัย พัฒนาบุคลากรและชุมชน ระหว่างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 09.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นางอนัญญา หลังสตา ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.นครศรีธรรมราช และคณะ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับการศึกษา คุณภาพการวิจัย พัฒนาบุคลากรและชุมชน ระหว่าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ดร.สมปอง รักษาธรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและคณะให้การต้อนรับและร่วมพิธีลงนามดังกล่าว

ทั้งนี้การบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับการศึกษา คุณภาพการวิจัย พัฒนาบุคลากรและชุมชน มีวัตถุประสงค์ในด้านความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการวิจัยให้มีความรู้ความสามารถ ดำเนินงานวิจัยตามหลักการทางวิชาการและมีการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ร่วมกัน
3. เพื่อพัฒนาการให้บริการทางวิชาการร่วมกัน
4. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการด้านฝึกประสบการณ์ วิชาชีพและการออกแบบกิจกรรมหรือหลักสูตรของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โดยบันทึกความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ยังมีรายละเอียดด้านขอบเขตความร่วมมือ การดำเนินการ กรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับ การประชาสัมพันธ์ การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระยะเวลาความร่วมมือ ผลผูกพันธ์ทางกฎหมาย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาข้อความโดยละเอียด และร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางสักขีพยาน และผู้เข้าร่วมพิธีของทั้งสองฝ่าย

#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เราให้ท่านมากกว่า”คำว่าฝึกอบรม”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ความร่วมมือทางวิชาการ
#คุณภาพการวิจัย
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCD
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

(Visited 1 times, 1 visits today)