อธิบดี พช. ประชุม Morning Brief สร้างความพร้อมทีมงานขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม Morning Brief เพื่อหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมี คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งมีข้อเน้นย้ำในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. การแต่งกายในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน วันจันทร์ให้ใส่เครื่องแบบ วันอื่น ๆ ให้สวมใส่ผ้าไทย
2. การเสนอหนังสือให้เร่งดำเนินการอย่าให้งานล่าช้าเกินไป
3. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในช่วงนี้ ขอให้ช่วยกันระมัดระวัง และดูแลกันให้ดี

และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำการทำงานของสำนัก ศูนย์ กอง จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จะมีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบจึงขอให้คณะทำงานด้านการติดตามรายงานผลเป็นเจ้าภาพหลักในการตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกว่าสามารถรายงานข้อมูลได้ในระดับใด อย่างไรบ้าง โดยที่ไม่ต้องให้พื้นที่ดำเนินการซ้ำอีก และให้ยึดเป้าหมาย 647,139 ครัวเรือน เป็นเป้าหมายในการทำงานโดยยึดแนวทางในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระยะต่อไป คือ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล ครัวเรือน ร่วมแก้ไขและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และร่วมติดตามตรวจสอบ และประเมินผล

2. โครงการ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ให้ร่วมกันค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนโมเดล โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน และมอบหมายให้สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนปรับปรุงและจัดทำโมเดลให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ที่ให้เน้นความเชื่อมโยงของแนวคิด “บวร” แนวคิดการพัฒนา 5 Ps ให้สอดคล้องกับหลักการ 5 Ps ได้แก่ ประชาชน (People) โลก (Planet) ความมั่งคั่ง (Prosperity) สันติภาพ (Peace) และความเป็นหุ้นส่วน (Partnership)

3. นโยบายผ้าไทย สถานการณ์ผ้าในตอนนี้การขับเคลื่อนยังล่าช้า จึงขอให้รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายวิฑูรย์ นวลนุกูล) เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการขับเคลื่อนประสานเตรียมการประกวดผ้าในระดับจังหวัดเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการได้มีความพร้อมในการพัฒนาผลงานเข้าร่วมการประกวด ในปี 2565 นี้ ซึ่งจะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 ในปีนี้มีการประกวดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 30 ปี 2) กลุ่มทั่วไปอายุ 30 ปีขึ้นไป และ3) กลุ่มครูศิลป์/ครูช่าง/ศิลปิน OTOP โดยจัดประกวดใน 19 ประเภทรางวัล

4. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 The Personal Data Protection Act B.E.2562 (PDPA) ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนในหลาย ๆ เรื่อง จึงขอให้ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิวัติ น้อยผาง) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน สำนัก ศูนย์ กอง ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ

(Visited 1 times, 1 visits today)