รองอธิบดี พช. ติวเข้ม“นักพัฒนาชุมชน” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 34 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี รศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง ผู้จัดการโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โอกาสนี้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ และเสวนากับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ความว่า “พัฒนาคือสร้างสรรค์” ในแง่ของความเป็นมนุษย์ ทุกคนสามารถพัฒนาได้ ปัจจัยที่สำคัญเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การนำผลสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอยู่ที่แนวคิด ทัศนคติ การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญ ของการพัฒนาประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 42 คน โดยการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และภาควิชาการ/ฝึกปฏิบัติและลงพื้นที่ฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 29 เมษายน –7 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ตลอดหลักสูตร ถือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ “นักพัฒนาชุมชน” ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอันสำคัญกว้างขวางอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ถือเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเป็นวิทยากระบวนการ โดยใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคและเครื่องมือในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การปฏิบัติงานในบทบาทของผู้เอื้ออำนวยการพัฒนา

ในการนี้ นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเพชรบุรี ให้การต้อนรับ
และนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ศพช.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)