รองอธิบดี พช. ติดตามความก้าวหน้าการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามตรวจเยี่ยมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในพื้นที่อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสมเพ็ญ ลำมะศักดิ์ พัฒนาการอำเภอขุนตาล นายประทวน ศรีรัตนพันธ์ พัฒนาการอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

ในโอกาสนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้ากราบนมัสการพระครูวรกิตติวิมล เจ้าคณะอำเภอขุนตาล เพื่อหารือการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านสาธารณะสงเคราะห์ ระหว่าง มหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างความสามัคคี ตามหลัก “บวร” คือ บ้าน วัด และราชการ โดยวัดเข้ามาร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

หลังจากนั้น รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว ณ พื้นที่ป่าชุมชน บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอขุนตาล คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลป่าตาล และประชาชนตำบลป่าตาล ร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งอาหารที่ของชุมชน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ให้คนมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับชุมชน ซึ่งพื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 100 ไร่ มีหนองน้ำ ที่ชุมชนได้บริหารจัดการพื้นที่เป็นแหล่งเลี้ยงปลาที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภค ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ บรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปัจจุบัน จังหวัดเชียงราย ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ผักในทุกตำบลของจังหวัดเชียงราย เพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์ผักและเพาะขยายพันธุ์สำหรับแบ่งปันแก่คนในชุมชน โดยขยายผลจากเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เครดิตภาพและข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

#Chiangrai #ปลูกผักสวนครัว #สร้างความมั่นคงทางอาหาร #บวร #กรมการพัฒนาชุมชน #SDGs #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)