รองอธิบดี พช. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางและมิติของการพัฒนาชุมชนในปัจจุบันและในอนาคต” ชูโมเดล เศรษฐกิจสร้างมูลค่า สังคมก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 มกราคม 2565 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1 จุดที่ 4 ภาคเหนือ ในหัวข้อ กรอบความคิดเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จังหวัดลำปาง

นายนิวัติ น้อยผาง กล่าวว่า กรอบความคิดเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ในปัจจุบันมุ่งสู่กลุ่มผู้นำ และกลุ่มเปราะบาง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า โดยใช้ฐานระบบข้อมูลจาก TPMAP ด้วยการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อความอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาทุกมิติ ด้วยการสร้างกลไกบูรณาการระดับฐานราก ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อสารมวลชน วิชาการ และภาคประชาชน

อีกทั้งจากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นดิจิทัล (Digital Government) กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้พัฒนาฐานข้อมูลต่างๆ ของกรมพัฒนาชุมชนที่มีอยู่ให้อยู่ในรูปฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ยกระดับการให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายในรูปแบบ แพลตฟอร์ม CDD พกพา สำหรับให้บุคลากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เสมือนพกพาข้อมูลในการทำงานไปทุกที่ และ แพลตฟอร์ม Click ชุมชน เรียน รู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย สำหรับให้บริการประชาชน เพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนงานต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)