รองอธิบดี พช. บรรยายพิเศษแนวทางและมิติของการพัฒนาชุมชนในปัจจุบันและในอนาคต ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1 จุดที่ 4 ภาคเหนือ

วันที่ 15 มกราคม 2565 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1 จุดที่ 4 ภาคเหนือ ในหัวข้อ แนวทางและมิติของการพัฒนาชุมชนในปัจจุบันและในอนาคต โดยมีพัฒนาการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงาน 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จังหวัดลำปาง

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนจะมุ่งเน้นในการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า โดยใช้ฐานระบบข้อมูลจาก TPMAPและการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการสร้าง เรื่องราว(Story) ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บนฐานงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ส่งเสริมประชาชนรวมกลุ่มทำอาชีพ (กลุ่มอาชีพ) พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และแสวงหาช่องทางการตลาดภายนอกชุมชน รวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเรื่องราว (Story) ประจำท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกันด้วยพัฒนาคุณลักษณะ/ทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยว

รวมถึงฝากหลักการทำงาน ต้องมี
1) ครองตน ด้วยหลัก 3 ภูมิ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน
2) ครองคน ต้องใช้ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
3) ครองงาน งานนโยบาย งานยุทธศาสตร์ งานประจำ และงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สุดท้ายขอให้ทุกท่านตั้งใจทำงาน รวมถึงฝากศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้คนไทยด้วยกันช่วยเหลือดูแลคนไทยด้วยกัน ขยายผลไปถึงเพื่อนมนุษย์ในอนาคตต่อไป และฝากความห่วงใยต่อพี่น้องทุกท่าน หากท่านใดได้รับความเดือดร้อนก็สามารถปรึกษาและพูดคุยกัน ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และ ร่วมเปิดโอกาสให้จังหวัดในเขตภาคเหนือได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเป็นลำดับต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)