นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจ พช. ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการสำคัญในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากคนเมืองศรีในภาวะการแพร่ระบาดของ covid -19

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีลาวา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน นายภูไท ศรีเสน ติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญ และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมีพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ 22 อำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมให้ข้อมูลและรับฟังนโยบายสำคัญ และประเด็นที่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเน้นย้ำในการดำเนินกิจกรรม

ในโอกาสนี้ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายชัยยงค์ ผ่องใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายคำพอง วรรณวัติ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน น.ส.ธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางชุดาณัฏฐ์ กอแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พร้อมนักวิชาการฯ ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ตามประเด็นตรวจราชการ ดังนี้

1) สรุปผลการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 และประเด็นปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา

2) แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 กิจรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” และผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานจำนวน 66 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 16 อำเภอ ประกอบด้วยพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 23 ครัวเรือน และ 3 ไร่ จำนวน 43 ครัวเรือน โดยกำหนดขุดปรับแปลงที่ดินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2565

3) ผลการดำเนินกิจกรรม ชาวศรีสะเกษ “นุ่งผ้าไทยไปปลูกผัก” กิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

4) ผลการดำเนินกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook fanpage : OTOP TODAY ศรีสะเกษ, พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ นครแห่งความสุข, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ศรีสะเกษ FM 100.25 Hz รายการ “พัฒนากรออนซอนศรีสะเกษ” ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.00 น. – 13.30 น.

5) สรุปผลการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และแผนปฏิบัติรวมถึงเป้าหมายการดำเนินการในปี 2565 โดยจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.จ.ศรีสะเกษ) อย่างสม่ำเสมอ และมีการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกำไรหล่อเลี้ยงบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดี

6) ผลการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

7) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารจัดการหนี้ภาพรวมจังหวัดศรีสะเกษ ผลการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

8)การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ความก้าวหน้าการ Re X-ray Online Real Time และการรับรองข้อมูลระดับจังหวัด

9)แผนปฏิบัติการ การจัดการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2565

10)การขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. – 31 มี.ค. 2565) ให้บรรลุเป้าหมาย จังหวัดได้ดำเนินการจัดทำและถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของหน่วยงานทราบรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเชิงรุกและเชิงรับ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายงานผลการดำเนินงาน และส่งหลักฐานผลการดำเนินงาน หลักฐานเชิงประจักษ์ให้กรมฯ ทราบ ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

ท้ายนี้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การติดตามงานในครั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด หากประสบปัญหาในการดำเนินงานต้องดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับกรมฯ โดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ให้เกิดประโยชน์และความผาสุกต่อประชาชนอย่างสูงสุด ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้

“อะไร ๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ” #OTOPศรีสะเกษ #ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว #Cddsisaket #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeforGood

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)