นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เวลา 08.30 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล แปลง CLM ดอยอินทรีย์ ขนาด 15 ไร่ ณ บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายอำนาจ เจิมแหล่ เจ้าของแปลง นางสาวชาลิสา กาปัญญา พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงราย นายพิพัฒน์ จันทมณีสมบูรณ์ พัฒนาการอำเภอพญาเม็งราย นางวีรินทร์ วันทมาตย์ พัฒนาการอำเภอแม่จัน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความพร้อมในการขยายผลสู่การเป็นแม่แบบ และเข้าร่วมโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เวลา 10.30 น. ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโป่ง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโป่ง ได้ดำเนินงานตามหลักคุณธรรม 5 ประการ ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต มีความเข้มแข็ง และเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนต้นแบบระดับจังหวัดเชียงราย ในการนี้ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เน้นการพึ่งพาตนเอง และให้มีขยายผลกิจกรรมด้านการออม ไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน กข. คจ. และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

จากนั้น เวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการ OTOP กาแฟดอยหมอก ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกาแฟของกลุ่ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน OTOP ระดับ 5 ดาว เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเชียงราย ในการนี้ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP และให้คำแนะนำในการเสริมสร้างรายได้ผ่านการตลาดออนไลน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป

#ฺBloomingChiangrai #บานสะพรั่งเชียงราย #โคกหนองนาโมเดล #SEDZ #WorldSoilDay #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #OTOP #กองทุนชุมชน #กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต #Chiangrai

(Visited 1 times, 1 visits today)