รองอธิบดี พช. ลงพื้นที่ขับเคลื่อนพื้นที่ CLM

วันที่ 8-9 มกราคม 2565 ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล : CLM ของนางสาวไพลินรุ้ง ขันธ์วราพันธิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และการถอดบทเรียน กิจกรรมที่ 6 การสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาด ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ โดยคุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) และนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอหนองไผ่ และ ทีมงานร่วมกันดำเนินการ โดยในเวทีการถอดบทเรียนได้กำหนดพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 6 แปลง CLM ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำจะให้ความรู้ในการใช้ครุภัณฑ์เพื่อการแปรรูปผลผลิตจากแปลงในพื้นที่ CLM เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิต การสร้างมาตรฐานผลผลิตตามมาตรอินทรีย์วิถีไทย (Earth Safe) โดยจะจัดทำเป็นต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวให้แก่แปลง CLM อื่น ๆ ที่พร้อมจะนำไปปรับใช้ต่อไป

จากนั้นนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมหลุมพอเพียง จำนวน 5 หลุม โดย 1 หลุม ประกอบด้วย ไม้พี่เลี้ยง 1 ต้น ไม้ยืนต้น 4 ต้น ไม้ฉลาด 5 ต้น และไม้ปัญญาอ่อน 10 ต้น ในการนี้ พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ อาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) และทีมงาน ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรเงินให้จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อดำเนินการโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล : CLM พื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 5 แปลง ได้แก่ แปลงวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ แปลงนางสาวไพลินรุ้ง ขันธ์วราพันธิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ แปลงนายพัฒนพงษ์ เทืองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก แปลงนายบุญธรรม ดวงอุปะ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง และแปลงนายวรพล บุญศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก

#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)