คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ร่วมหารือกรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก “สมุนไพรสู่เครื่องสำอางค์”

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 09:00 น. ) ที่ห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา นำโดยนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สามและประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุน และเศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วยคณะฯ เข้าพบปะสนทนาหารือข้อราชการกับผู้บริหารระดับสูงของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ตรวจราชการกรมฯ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับ

1.หน้าที่และอำนาจของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

2.บทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก

3.รับฟังสรุปข้อมูลการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.หารือความร่วมมือในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเรื่อง “สมุนไพรสู่เครื่องสำอางค์” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สามและประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุน และเศรษฐกิจฐานราก กล่าวว่า “การหารือในวันนี้ ในนามของคณะอนุกรรมาธิการการลงทุน และเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาศึกษา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การส่งเสริม การสนับสนุน การพัฒนา ซึ่งจากการที่ได้รับฟังท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนนั้น ทำให้คณะกรรมาธิการฯ มีความสนใจที่จะหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งนี้เพื่อจะได้สนับสนุนข้อมูล ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การตลาด การจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้มีความเข้มแข็ง มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องต่อไป

พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จะเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็น ประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคง ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น จีน เวียดนาม เราจะเห็นเค้ามี สินค้า OTOP ดี ๆ จำหน่ายแล้วได้เงิน หรือเยี่ยมชมหมู่บ้านที่จัดทำผลิตภัณฑ์ ดังนั้น วิธีการคือเราควรทำยังไง 1.ระดับรัฐบาลควรกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ 2.ใช้ฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนด้านนโยบาย 3.สร้างกิจกรรมมวลฐาน 4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 5.สนับสนุนงบประมาณ 6.ส่งเสริมการค้าการขายและการตลาด  หากพิจารณาแล้วจะสอดคล้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน หลายเรื่อง ที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อน

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ กล่าวอีกว่า วันนี้คณะกรรมาธิการฯ มีความประสงค์ที่จะหารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเรื่อง “สมุนไพรสู่เครื่องสำอางค์” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่เกิดเป็นธุรกิจสารสกัดสมุนไพร ซึ่งจำเป็นต้องมีระบบการรับรองมาตรฐานการได้มาของสารสกัด (วัตถุดิบ) โดยทาง สมอ. มีการกำหนดมาตรฐานสมัครใจเพื่อเป็นแนวทางให้สามารถปฏิบัติตาม และสามารถใช้เป็นข้อมูลหนึ่งในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Specification) ที่จะใช้ในการขอขึ้นทะเบียน Finished Product/Good กับ อย. ได้ ซึ่งทางด้านตัวแทนของผู้ประกอบการเห็นว่า มาตรฐานสารสกัดสมุนไพรนั้นมีความสำคัญที่จะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และทำให้เกิดความยั่งยืน โดยมูลค่าของตลาดสมุนไพรและอัตราการเติบโตการของประเทศไทยนั้นค่อนข้างสูง และสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้วิจัยและพัฒนาคือ ควรส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่คำนึงถึงการส่งมอบข้อมูลที่มีรายละเอียดชัดเจนและเพียงพอให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้งานวิจัยสามารถทำได้จริง และมีคุณภาพ

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับคณะกรรมาธิการฯ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ เพราะงานที่จะสำเร็จมาได้นั้น ไม่ได้สำเร็จเพราะกรมการพัฒนาชุมชนเพียงอย่างเดียว ต้องมีภาคีที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเครือข่ายที่รู้จักกัน แม้ว่าจะต่างกระทรวง เกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็ยังมาทำงานร่วมกัน ซึ่งผมถือว่าเป็นเสน่ห์การทำงานร่วมกันที่ทะลุกำแพง การเป็นกระทรวง ทบวง กรม โดยเฉพาะการดำเนินโครงการเรื่อง “สมุนไพรสู่เครื่องสำอางค์” ที่จะดำเนินการร่วมกัน  ถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆ ในนามตัวแทนของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ก็ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการฯ มา ณ ที่นี้ครับ” นายสุรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

(Visited 1 times, 1 visits today)