อธิบดี พช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประกอบการ OTOP และเจ้าของแปลง โคก หนอง นา จ.กระบี่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ OTOP&Innovation ณ โรงเเรมโซฟีเทล จังหวัดกระบี่ และเวลา 11.30 น. พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่จัดงาน OTOP ภูมิภาคกระบี่ บริเวณอ่าวนางแลนด์มาร์ค ซึ่งเป็นศูนย์กลางจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวที่รวมกิจกรรมในทุกไลฟ์สไตล์ เป็นแหล่งช้อปของฝากที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกระบี่ ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ประกอบการ OTOP จำนวนมากกว่า 300 บูธ เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP เป็นการสร้างร้ายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง

หลังจากนั้นเวลา 13.30 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแปลงโคก หนอง นา ของนายประเสริฐ ไชยบุตร หมู่ที่ 1 ตำบลโคกยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนโครงการโคก หนอง นา พช. โดยการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมตามภูมิสังคม ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองอย่างเป็นระบบ

โดย นายประเสริฐ ไชยบุตร ได้กล่าวว่า สาเหตุที่เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่ ไม่สามารถปลูกพืชได้ จึงอยากปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถทำการเกษตรได้ ซึ่งในพื้นที่ก็ได้มีกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยมีกิจกรรมปล่อยปลา 1,000 ตัว ปลูกพืชผล เช่น มะพร้าว ทุเรียน จำปาดะ เงาะ ขนุน ส้มโอเป็นต้น โดยยึดหลักการปลูกไม้ 5 ระดับบนคันนาทองคำ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแห้งเเล้ง มีการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ทำให้เกิดการบริหารจัดการดินและน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเราดีขึ้น ยกระดับขีดความสามารถของชุมชนให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และแปลงของนายจรูญ เล็กมาก ซึ่งถือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์โคก หนอง นา พช. บนพื้นที่จำนวน 3 ไร่ โดยขุดแปลงตามหลักภูมิสังคม ทำการเกษตรกรแบบผสมผสาน สร้างแหล่งน้ำ ปลูกพืช 5ระดับ คือ ไม้ยืนต้น ต้นสัก จำปาทอง ตะเคียน ไม้ผล กล้วย มะพร้าว มะละกอ รวมถึงพืชผักสวนครัว ตะไคร้ ข่า พริก ขมิ้น เป็นต้น รวมถึงปลูกหญ้าแฝกรอบคันสระ เพื่อป้องกันการพังทะลายของสระ ปลูกนาข้าวกลางคลองไส้ไก่ เพื่อป้องกันสารพิษจากแปลงอื่นเข้ามา ทำให้ทุกวันมีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากรวมถึงมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมกันผลิต และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้แก่ชุมชนตามมา

ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณให้แก่กรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการดีดี เพื่อจะช่วยให้พี่น้องประชาชนรอดพ้นจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ด้วยการน้อมนำเอาหลักทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และสิ่งสำคัญเราสามารถสร้างชุมชนให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งในเรื่องของการแบ่งปันความรู้ และการแบ่งปันพืชอาหารต่างๆ ให้กับคนในชุมชน อย่างแน่นอน อธิบดีพช.กล่าว

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)