พช. ประชุมพิจารณาข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า และพัฒนาการจังหวัด เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม โดยมีความสอดคล้องกับงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ภารกิจของหน่วยงาน ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผู้บริหารองค์การ และนโยบายสำคัญ เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)