ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงาน จังหวัดตาก

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนที่ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

1. การดำเนินโครงการภายใต้กรอบ นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการจัดสรรพื้นที่เพิ่ม

2. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยจังหวัดตากได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริม รณรงค์ขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินโครงการอำเภอต้นแบบ คน พช.ต้นแบบ ที่มีผลงานนวัตกรรม “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ดีเยี่ยมและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และให้อำเภอดำเนินการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเป้าหมายสูงสุด คือ ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน

3. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา : การมอบและผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” (กิจกรรมส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง) โดยจังหวัดตากมีการกำหนดให้สวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วัน (วันอังคารสวมใส่ผ้าไทยสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดตาก และวันศุกร์สวมใส่ผ้าไทยลายขอพระราชทานฯ) อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Facebook : สพจ.ตาก, OTOP TODAY TAK, Line กลุ่มผู้บริหารระดับจังหวัด ฯลฯ และจังหวัดตากมีแผนการนำเสนอนวัตกรรมสิ่งทอในรูปแบบสื่อออนไลน์ New Normal โดยการรวบรวมข้อมูล/องค์ความรู้ เพื่อสื่อสารกับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค

4. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยจังหวัดตากได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.จ.ตาก) อย่างสม่ำเสมอ และมีการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกำไรหล่อเลี้ยงบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดี

5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการหนี้กองทุน จังหวัดตากได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 13,867,150 บาท ขณะนี้จังหวัดได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่วนการบริหารจัดการหนี้ จังหวัดตากได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้จังหวัดตากมีหนี้เกินกำหนดชำระร้อยละ 4.27

6. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้งกลไกลขับเคลื่อน จังหวัดตากดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ จัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ (ระดับตำบล) และการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายโดยร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

จากนั้นได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนายสมัย โซโคตร หมู่ที่ 3 บ้านสะแกเครือ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยนายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก มอบหมาย นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ร่วมติดตามรายงานข้อมูล และรับฟังการรายงานจากผลการดำเนินงานจากเจ้าของแปลง

ในการนี้ นางสุรีญาพร เขียวสีทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองตาก นายสมัย โซโคตร ครัวเรือนต้นแบบครัวเรือนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานให้ข้อมูล

สำหรับแปลง โคก หนอง นา โมเดล ของนายสมัยฯ มีพื้นที่จำนวน 1 ไร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพร เช่นฝรั่งไร้เมล็ด อ้อยสำหรับคั้นน้ำ มะม่วง หน่อไม้ และกล้วย รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ เช่นการเลี้ยงหมูทั้งพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่ เป็ดเทศ ปลาชนิดต่างๆ พร้อมเป็นต้นแบบและยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนต่อไป

Change for Good
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)