อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธี ณ ห้องสัมมนา 3003 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผย กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต โดยชาวโลกได้ให้สมัญญานามท่านว่า “กษัตริย์นักพัฒนา” และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงพระราชทานคำขวัญไว้เนื่องในวันพัฒนา ว่า “พัฒนาคือสร้างสรรค์” กรมการพัฒนาชุมชน ก็ได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวและปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ ผ่านโครงการสำคัญมาโดยตลอด เช่น โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้โดยใช้ความรู้และสติปัญญา เป็นภูมิคุ้มกันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ด้วยพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทิศ เปรียบแสงสว่างแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดิน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดจะขอสืบสานพระราชปณิธานตามคำพ่อสอน ด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาขน สนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป

ทั้งนี้ การจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่อ อย่างเคร่งครัด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)