อพช. ชื่นชมความสำเร็จ กลุ่มผ้าบาติกสำเภาทอง สนองพระปณิธาน เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ประยุกต์ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สู่ผ้าบาติก งานหัตถศิลป์อัตลักษณ์ของภาคใต้

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสนองพระปณิธาน เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ประยุกต์ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สู่ผ้าบาติก งานหัตถศิลป์อัตลักษณ์ของภาคใต้ โดยมี นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายธีระพงศ์ บรรณราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางวันดี คงคุ้ม พัฒนาการอำเภอพระพรหม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ มีนางนิตยา คชาผล ประธานกลุ่มผ้าบาติกสำเภาทอง สรุปผลการดำเนินงานพร้อมนำเยี่ยมชมการเขียนลายผ้าบาติกในทุกขั้นตอน ณ กลุ่มผ้าบาติกสำเภาทอง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางนิตยา คชาผล ประธานกลุ่มผ้าบาติกสำเภาทอง เปิดเผยว่า รู้สึกซาบซึ้งใจในพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้งพระองค์ยังทรงสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย ทรงมีพระวินิจฉัยนำแนวคิดอันเป็นสากล มาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย ให้ผ้าไทยเป็นสิ่งแสดงเรื่องราวอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำถิ่น สามารถนำไปออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย ที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย และทำให้เกิดความรัก ความตระหนัก ให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวา คงคุณค่า อยู่สืบไป และได้กล่าวอีกว่า ตนเองและสมาชิกในกลุ่ม มีความตั้งใจที่จะนำลายผ้าพระราชทานต้นแบบ มาพัฒนา และประยุกต์ลายผ้าให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคขั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มผ้าบากติกสำเภาทอง ในการซ้อนชั้นสีของลายผ้า ทำให้ผ้าบาติกของกลุ่มมีมิติ มีความสวยงาม แตกต่างจากผ้าบาติกกลุ่มอื่นๆ อีกทั้งยังบอกเล่าด้วยความภาคภูมิใจ ด้วยสมาชิกในกลุ่มของตนมีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านงานไม้ งานทองแดง จึงได้นำความเชี่ยวชาญเหล่านั้นมาแกะบล็อคพิมพ์ทั้งที่เป็นงานไม้ งานทองแดง ตลอดจนปากกาเขียนเทียนขึ้นมาเอง จึงมั่นใจในอัตลักษณ์และความสวยงามของผลงานทุกชิ้นที่ทำด้วยความรักในงานผ้า ซึ่งผ้าบาติก ถือเป็นหัตถศิลป์ที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของภาคใต้ ความโดดเด่นของผ้าบาติกจึงอยู่ที่การใช้สี และลวดลายที่คมชัดของภาพ ผ้าบาติกจึงเป็นจิตรกรรมที่สามารถบอกเล่าทั้งถิ่นที่มา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ธรรมชาติ ไปจนถึงเอกลักษณ์ของแหล่งผลิตนั้นเอง ชิ้นงานผ้าบาติกลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สามารถจำหน่ายได้ต่อวันไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อวัน และยังคงมียอดการสั่งจองเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นี่จึงถือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสำเร็จของการประยุกต์ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สู่ผ้าบาติกงานหัตถศิลป์อัตลักษณ์ของภาคใต้

ในการนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้แนะนำการการสร้างอัตลักษณ์ และคุณค่าให้กับผ้า เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจอยากชมผ้าบากติก สามารถเยี่ยมชมได้ที่กลุ่มผ้าบาติกสำเภาทอง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่ Facebook “นิตยา คชาผล” หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 08-6596-2318

#ผ้าบาติกลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)