พช. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “สตรีสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทย”

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “สตรีสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทย” ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทย สร้างค่านิยม การตระหนักรับรู้รักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทยอย่างทั่วถึง อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพหลักในการรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทย เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน ตามแนวทางโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรัก ความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคนพร้อมพระราชทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า อีกทั้งทรงพระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทย สร้างค่านิยม การตระหนักรับรู้ รักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทย ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และชุมชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง

ทั้งนี้การประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “สตรีสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทย” ได้มีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้ที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย จำนวน 195 คณะ มีการโพสต์ภาพส่งเข้าประกวดลงแฟนเพจ Facebook กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี – สกส. จำนวน 257 โพสต์ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดจากการกดไลค์ กดแชร์ ผ่านทางแฟนเพจ Facebook กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี – สกส. จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2564 ปรากฎว่าภาพที่มียอดการกดไลค์ กดแชร์มากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้
1) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 160,337 คะแนน
2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 107,457 คะแนน
3) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 91,283 คะแนน

โดยทั้ง 3 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการส่งเสริม รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทยต่อไป

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)