ผู้บริหาร พช. ติดตามความพร้อม การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ย้ำความถูกต้องและโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญ

วันที่  7  กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ไกรโสดา นายนิวัติ  น้อยผาง และนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมติดตามความพร้อม การประเมิน ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 โดยได้มีการซักซ้อม ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความถูกต้องและความโปร่งใส ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการสอบ ผ่านระบบติดตามการสอบแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยการสอบครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)