พช. ชุมพร ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแปลงโคก หนอง นา ในพื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ในพื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมี นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร นายทวีศักดิ์ ช่วยเกิด พัฒนาการอำเภอละแม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร และผู้เข้าร่วมโครงการฯในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง ร่วมให้การต้อนรับ และนำลงพื้นที่เข้าเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา แปลงนางอุทัย บุญเลี้ยง ณ พื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ตามแบบมาตรฐาน

ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ได้ผลักดันให้เป็นครัวเรือนต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในแปลงมีการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม หลากหลาย ได้แก่ การเลี้ยงไก่คอนโด การเลี้ยงหมู การเลี้ยงเป็ด การปลูกข้าว การเลี้ยงผึ้ง การขุดสระน้ำ การทำคลองไส้ไก่ การทำน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งจัดสรรพื้นที่ปลูกพืชผักหลายชนิด สามารถนำผลผลิตจากแปลงไปจำหน่าย สร้างรายได้เข้าสู่ครัวเรือน ไม่ต่ำกว่าวันละ 500 บาท นอกจากนี้ยังเป็นแปลงแบ่งปันพันธุ์ผักพื้นบ้าน กิ่งพันธุ์ผักให้ชาวบ้านในชุมชน และชาวบ้านละแวกใกล้เคียง รวมถึงผู้มาเยี่ยมเยียนพื้นที่แปลงโคก หนอง นา แห่งนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ของตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด ซึ่งแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองเป็นกล้วยฉาบ จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็ง และทำให้เกิดการจ้างงานของคนในชุมชน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดี

ซึ่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวเน้นย้ำว่า “ให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการทำแปลงโคก หนอง นา ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน สนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และการสร้างเครือข่ายกับองค์กรในพื้นที่สู่การพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้สมาชิกโคก หนอง นา ในพื้นที่อำเภอละแม รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในอนาคตต่อไป”

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SDGforAll@Kmitl
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#SmartLeader
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.
#รักชุมพรชุมพรทีม
#พชชุมพร

ภาพ/ข่าว: สพอ.ละแม /สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)