เผยโฉม “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 50 ผืนสุดท้าย เข้าสู่เวทีระดับประเทศ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึง การส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ และพระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดประกวดลายผ้าพระราชทาน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการแจ้งทุกจังหวัดทำการประชาสัมพันธ์และทำพิธีมอบลายผ้าพระราชทานฯ แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัด ได้นำไปเป็นต้นแบบและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นแต่ละชุมชน ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน เป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหาภาค อีกทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย

บัดนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดผ้าลายพระราชทานระดับภาค จำนวน 309 ผืน ในรอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา จากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย จนได้ผ้าที่โดดเด่น จำนวน 50 ผืน ประกอบด้วย 1) ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ จำนวน 5 ผืน 2) ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป จำนวน 5 ผืน 3) ผ้าขิด จำนวน 6 ผืน 4) ผ้ายกดอก จำนวน 1 ผืน 5) ผ้ายกใหญ่ จำนวน 4 ผืน 6) ผ้ายกเล็ก จำนวน 4 ผืน 7) ผ้าจกทั้งผืน จำนวน 6 ผืน 8) ผ้าแพรวา จำนวน 3 ผืน 9) ผ้าเทคนิคผสม จำนวน 4 ผืน 10) ผ้าบาติก-ผ้ามัดย้อม จำนวน 7 ผืน และ 11) ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ จำนวน 5 ผืน ซึ่งผ้าที่ได้ผ่านการคัดเลือก ล้วนแล้วแต่เป็นผ้าที่มีเทคนิค แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่มีความสวยงาม และประณีต จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ ต่อไป โดยสามารถดูผลการคัดเลือกได้ที่เว็ปไซต์ https://cutt.ly/qmnaE1F หรือผ่านช่องทาง Qr-Code

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชน ขอน้อมนำพระดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการเพิ่มคุณค่า และมูลค่ายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน ด้วยการประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่พระอัจริยภาพของพระองค์ ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอ และการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ โดยทรงพระกรุณาแนะแนวทางการพัฒนา ยกระดับ เพิ่มศักยภาพให้กลุ่มหัตถกรรมทั้งหลายได้ใส่ความประณีต ฝีมือสร้างสรรค์ จนเกิดผลงานกว่า 3,215 ผืน จากทุกภูมิภาค ซึ่งคัดเลือกเหลือ 50 ผืน เข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ จึงขอให้ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้เตรียมความพร้อมและติดตามความเคลื่อนไหว ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กรมการพัฒนาชุมชน จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)