อธิบดี พช. จัดทัพผู้ตรวจราชการฯ มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) กำชับเข้ม ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ หนุนเสริมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ รู้จริงทำจริง ปลูกฝังอุดมการณ์งานพัฒนา ผนึกกำลังพลิกฟื้นวิถีชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทาง การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา พช.” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference ) ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงนำแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกรของพระองค์สืบไป ฉะนั้น การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.” จึงถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และสำคัญในการสนองงานตามพระราชปณิธาน การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้น โดยในการประชุมครั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีข้อสั่งการให้กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ตลอดจนหลักการมอบหมายงานให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) แก่ผู้ตรวจราชการกรมทุกท่าน โดยกำหนดให้มีการประชุมเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ เน้นย้ำ และทบทวนในรายละเอียด ตลอดจนการตรวจติดตามความคืบหน้า การขับเคลื่อนโครงการของทุกจังหวัด ซี่งผลการตรวจติดตามในทุกมิติจะนำไปสู่การถอดบทเรียนต่อยอดสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแจ้งผลการดำเนินการ จำนวนการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ซึ่งประกอบด้วย 1) จำนวนลูกจ้างเหมาบริการฯ ที่ดำเนินการจ้างได้ จำนวน 9,165 ราย  2)จำนวนลูกจ้างเหมาบริการฯ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  จังหวัดดำเนินการจ้างได้ (กลุ่มเป้าหมายผู้ว่างงาน ) จำนวน 49 ราย และ 3)จำนวนอัตราจ้างลูกจ้างเหมาบริการฯ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้าง (9 จังหวัด)  จำนวน 23 ราย

จากนั้น ได้ประชุมถึงแนวทางการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” โดย กำชับแนวทางการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ดังนี้  1) บทบาทหน้าที่ของพัฒนาการจังหวัด มอบหมายให้พัฒนาการจังหวัดกำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามลำดับความสำคัญของการปฏิบัติงาน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และให้มีการประชุมเพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ เป็นประจำทุกเดือน 2) บทบาทหน้าที่ของพัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอกำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามลำดับความสำคัญของการปฏิบัติงาน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และให้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานรายเดือน  โดยให้สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา แล้วรายงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ ให้พัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอำเภอ ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และเจ้าของพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ให้มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)

หลังจากนั้น ได้ประชุมถึงแนวทางการจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) กรณียกเลิกพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) กรณีพื้นที่เป้าหมายมีการสละสิทธิ์ หรือมีเหตุจำเป็นต้องถอนตัวออกจากโครงการ  ในพื้นที่ดำเนินการพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล (อัตราจ้างตำบลละ 10 คน) หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน (อัตราจ้างตำบลละ 2 คน) ทั้งตำบล ส่งผลให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ไม่มีพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการในตำบลดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการบอกเลิกข้อตกลงการจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทุกคน  หากในกรณีที่มีอัตราจ้างที่ว่างอยู่ก่อนแล้วในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีข้างต้นให้จังหวัดบริหารจัดการอัตราจ้างให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงดำเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และ 2) กรณีพื้นที่เป้าหมายมีการสละสิทธิ์ หรือมีเหตุจำเป็นต้องถอนตัวออกจากโครงการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล (อัตราจ้างตำบลละ 10 คน) แต่ยังมีพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน ให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการบอกเลิกข้อตกลงการจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทุกคน หากในกรณีที่มีอัตราจ้างที่ว่างอยู่ก่อนแล้วในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีข้างต้น ให้จังหวัดบริหารจัดการอัตราจ้างให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงดำเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด รวมไปถึงการประชุมถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน จัดทำข้อมูลทะเบียนการจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) รายจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน ตามรูปแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” โดยกำหนดให้ปรับปรุงข้อมูลและแจ้งให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ผ่านช่องทาง Google Form ทุกวันที่ 15 ของเดือน อีกด้วย

ทางด้าน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญกับ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา พช เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติภารกิจและเพื่อจะได้มีความรู้กลับไปใช้ดำเนินชีวิตประจำวัน  พร้อมเน้นย้ำบทบาทของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ โดยขอให้ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงคอยกำชับถึงบทบาทภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ส่งเสริมให้พวกเขารู้จริงทำจริง พร้อมผนึกกำลังร่วมกันพลิกฟื้นวิถีชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืนต่อไป

รายงาน ภาพ/ข่าว  : นายกิตติศักดิ์ พูลนุช กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)