พช. จับมือภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นำผลิตภัณฑ์ OTOP จำหน่ายต่างประเทศ

8 มิถุนายน 2564 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมหารือ ร่วมกับ พันตำรวจเอก ชัย สงวนสิน ผู้กำกับการตำรวจท่องเที่ยว ,พลตำรวจโท ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ อดีดผู้ทรงคุณวุฒิ ,นายธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ , นายชยุต นิธิโชติการ ตำแหน่งที่ปรึกษากรรมาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทสมุนไพร และ นางสาวนารีรัตน์ อุทัยแสงสกุล ประธาน OTOP Trader จังหวัดสระบุรี เพื่อหารือแนวทางนำผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรฯ ไปจำหน่ายต่างประเทศ นำผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Health Tourism และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยการนำนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวโดยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติร่วมกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)